Velikost textu: AAA

Reklama

Možná máte nárok na příspěvek na bydlení

18.11.2009

Co se vlastně ukrývá pod pojmem „příspěvek na bydlení“? Je to peněžitá, nároková dávka státní sociální podpory, náležející v závislosti na výši příjmu rodiny, která je poskytována k hrazení nákladů na bydlení u rodin s nízkými příjmy. O tuto pomoc lze žádat bez ohledu na to, zda jde o byt obecní, družstevní, v soukromém vlastnictví nebo bydlení ve vlastním domě.

Podmínky vzniku nároku

Vlastník nebo nájemce bytu je v bytě hlášen k trvalému pobytu a rozhodný příjem rodiny je nižší než částka součinu životního minima rodiny a koeficientu 1,60. Vlastnictví bytu nebo nájem bytu se prokazuje nájemní smlouvou nebo výpisem z katastru nemovitostí. Výše dávky je odvozena z výše rozhodných příjmů žadatele o dávku a všech společně posuzovaných osob, které jsou v bytě hlášeny k trvalému pobytu. Další podmínkou je písemný souhlas oprávněné osoby a společně s ní posuzovaných osob se sdělováním údajů příslušnému úřadu o výši příjmu těchto osob, o přihlášení se k trvalému pobytu a dalších údajů, které tvoří náležitosti žádosti o dávku. Při splňování podmínek nároku více osobami náleží příspěvek na bydlení jen jedné z nich.


Doba poskytování

Dávka se přiznává na jeden rok, a to na období od 1. července do 30. června následujícího kalendářního roku, s tím, že žadateli vzniká povinnost doložit za každé čtvrtletí potvrzení o výši rozhodných příjmů a příjmů všech společně posuzovaných osob. Dávka se vyplácí měsíčně zpětně.


Místo uplatnění nároku, plátce dávky

Žádat lze u úřadu práce, k němuž přísluší podle trvalého bydliště, v Praze pak na úřadech městských částí.

Konkrétní příklad z Prahy 14: Nárok na dávku se uplatňuje podáním žádosti na předepsaném tiskopisu u Úřadu městské části Praha 14, odbor státní sociální podpory. Dávku vyplácí příslušný úřad formou poštovních poukázek nebo převodem na účet uvedený žadatelem. Úřad může ustanovit zvláštního příjemce dávky. Jde-li o příspěvek na bydlení, je zvláštní příjemce oprávněn dávku použít bez souhlasu oprávněné osoby k úhradě nedoplatku nájemného z bytu a k úhradě plateb spojených s užíváním bytu.

Peníze

citát dne:

Převádějte velké problémy na menší a menší, a ony nakonec přestanou existovat!

Čínské přísloví

Reklama