Velikost textu: AAA

Reklama

 Na co mají čeští důchodci nárok?

Užitečných informací a rad, které mohou důchodcům i žadatelům o důchod pomoci orientovat se ve spleti toho, na co mají nárok, není nikdy dost. Zdeněk Pernes, předseda Rady seniorů České republiky patří k v této oblasti k nejfundovanějším a v  následujícím řádcích přehledně vyjmenovává sociální dávky, které český sociální systém starobním důchodcům nabízí.


Kde mohou čeští senioři, respektive důchodci získat kompletní informace, na co mají nárok?

Zřejmě máte na mysli sociální dávky, které český sociální systém starobním důchodcům nabízí. Těchto dávek je pět a při zdravotním postižení dalších šest. Podmínky jejich přiznání, výše a doba pobírání jsou nastaveny podle funkcí, které mají plnit.
 - Příspěvek na bydlení:
Jde o dávku státní sociální podpory o kterou mohou čeští důchodci žádat na kontaktních místech úřadu práce podle místa trvalého bydliště, který o dávce rozhoduje a také dávku vyplácí. Žádost a další předepsané formuláře jsou k dispozici tamtéž. Podmínky nároku a výše příspěvku vysvětlují pracovníci úřadu práce a dále poradny ministerstva práce a sociálních věcí, Občanské poradny, poradny Rady seniorů České republiky, poradny odborových centrál, poradny Sdružení nájemníků ČR, atd.
 - Příspěvek na péči:
přiznávají obecní úřady obcí s rozšířenou působností dle místa trvalého bydliště žadatele. Tamtéž obdržíte příslušné formuláře žádosti o příspěvek. Podmínky nároku a výše příspěvku vysvětlují pracovníci obecního úřadu a dále poradny ministerstva práce a sociálních věcí, Občanské poradny, poradny Rady seniorů České republiky, poradny odborových centrál, atd.
 - Dávky pomoci v hmotné nouzi, tj. příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc:
Jde o dávky pro důchodce s velmi nízkými příjmy, které oscilující okolo životního minima (3 126 Kč měsíčně u jednočlenné domácnosti důchodce, 5 480 Kč u dvojčlenné domácnosti důchodců), kromě mimořádné okamžité pomoci, která je poskytována všem jimž hrozí vážná újma na zdraví. Žádost a další předepsané formuláře jsou k dispozici na obecních úřadech pověřených obcí podle místa trvalého bydliště, které o dávkách rozhodují a dávky vyplácejí. Podmínky nároku a výše dávek vysvětlují pracovníci obecního úřadu a dále poradny ministerstva práce a sociálních věcí, Občanské poradny, poradny Rady seniorů České republiky, poradny odborových centrál,  atd.
 - Sociální dávky a průkazy mimořádných výhod osobám zdravotně postiženým, tj. jednorázové příspěvky na opatření zdravotních pomůcek, příspěvek na úpravu bytu, příspěvek na zakoupení motorového vozidla, příspěvek na provoz motorového vozidla, příspěvek na individuální dopravu, příspěvek úplně nebo prakticky nevidomým občanům, průkaz mimořádných výhod TP, průkaz mimořádných výhod ZTP, průkaz mimořádných výhod ZTP/P:
Jde o dávky starobním důchodcům, kteří jsou současně zdravotně postižení. Dávky a průkazy mimořádných výhod přiznávají a vyplácejí pověřené obecní úřady či úřady obcí s rozšířenou působností dle místa trvalého bydliště žadatele. Na těchto úřadech lze získat příslušné formuláře k vypsání žádosti.  Podmínky nároku a výše dávek vysvětlují pracovníci obecního úřadu a dále poradny ministerstva práce a sociálních věcí, Občanské poradny, poradny Rady seniorů České republiky, poradny odborových centrál,  atd.

Jaké jsou zkušenosti Rady seniorů ČR – jsou důchodci o svých nárocích informováni dostatečně? Je k dispozici odpovídající počet informačních možností, institucí, resp. zodpovědných, fundovaných a v neposlední řadě vstřícných osob?

Podle zkušeností našich poraden v Praze, v Brně, v Ostravě a v Hradci Králové důchodci o svých obligatorních a fakultativních nárocích zpravidla informování nejsou. Navíc pro některé není z důvodu věku jednoduché orientovat se ve složitých formulářích, jejichž bezchybné vyplnění je ale pro přiznání dávky rozhodující. Jsou i tací senioři, a není jich málo, kteří se cítí poníženi tím, že po celoživotní práci „musí prosit o pomoc“. Nevím jestli je správné od sociální skupiny seniorů požadovat absolvování složité procedury přiznávání dávek, český sociální systém je ale na podání žádosti a na následném testování příjmové, sociální respektive i majetkové a zdravotní situace žadatele o sociální dávku již od roku 1996 nastaven. Je na politicích, aby situaci změnili. Situace je složitá, starobních důchodců v České republice žije již cca 2 100 000, poskytnout prvotní informace jsou povinny všechny úřady, které o dávkách rozhodují, setkáváme se ale se stanovisky, že ne všechny tak činí. Proto máme poradny svoje, které ročně navštíví kolem 3 500 až 4 000 klientů, ale znovu opakuji, starobních důchodců jsou více než dva milióny a každá rada a pomoc je dobrá. 

Kde jsou největší rezervy  - pokud jde o zmiňované informace?

V trpělivosti a v erudovanosti komunikace úředníků při práci s generacemi třetího a čtvrtého věku.

Peníze

citát dne:

Převádějte velké problémy na menší a menší, a ony nakonec přestanou existovat!

Čínské přísloví

Reklama